Study of tolerance, persistence and resistance mechanisms in nosocomial pathogenssearch of new treatments targets

  1. Fernández García, Laura
Dirixida por:
  1. María Tomás Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 30 de outubro de 2019

Tribunal:
  1. Antonio Oliver Palomo Presidente/a
  2. Ángeles Cid Secretario/a
  3. Tom Coenye Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 605339 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

Unha das maiores ameazas para a saúde pública é o incremento de bacterias resistentes aos antimicrobianos. Devandito incremento débese a múltiples factores, entre os que comezan a destacar a existencia de poboacións bacterianas tolerantes e/ou persistentes ás condicións de estrés, incluíndo o tratamento antimicrobiano. Ao longo da presente tese doutoral analizáronse diversos mecanismos moleculares de persistencia e/ou tolerancia bacteriana, destacando a rede do quorum (sensing/quenching) e os sistemas toxina-antitoxina (TA) en illamentos ambientais e clínicos. En relación coa rede do Quorum, levamos a cabo estudos xenómicos e de expresión ante condicións de estrés na cepa illada de ambiente hospitalario aéreo Acinetobacter sp. 5-2AC02 (próximo á especie A. towneri) destacando o clúster do metabolismo da acetoína e caracterizando o regulador negativo, AcoN. Posteriormente, estudamos a importancia da devandita rede do quorum no desenvolvemento de bacteriemia secundaria a pneumonía en illamentos clínicos de Acinetobacter baumannii. Finalmente, realizáronse estudos de caracterización funcional e análise bacteriano dos sistemas toxina-antitoxina (TA) (como o módulo AbkB/AbkA e outros) en illamentos de A. baumannii e Escherichia coli.