Satisfacción dos usuarios de Unidades de Atención Primaria de Saúde

  1. Raña Lama, Camilo
  2. Gómez Besteiro, Inmaculada
  3. Vaamonde García, Pablo
Revista:
Cadernos de atención primaria

ISSN: 1134-3583

Ano de publicación: 1998

Volume: 5

Número: 4

Páxinas: 237-240

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Cadernos de atención primaria

Resumo

Obxectivo: Coñece-la satisfacción dos usuarios en 4 unidades de atención primaria do municipio de A Coruña. Deseño. Estudio transversal, descritivo. Método. Durante a segunda semana de maio de 1997, simultaneamente nos 4 centros de saúde entrevistáronse a un total de 368 usuarios maiores de 14 años, a través dunha enquisa validada de satisfacción de usuarios en atención primaria, composta por 22 ítems de opinión medidos en escala Likert (1-5), no que se engadiron dúas preguntas abertas e as referentes a variables de persoa. Para a análise realizouse: Determinación de frecuencias, comparación de medias e análise da varianza. Consistencia interna (Alpha de Cronbach), análise factorial varimax e regresión loxística. Resultados. Participación no estudio nun total de n=368 usuarios de Atención Primaria (A.P.) cunha idade media de 49 años (+-17), dos cales o 60% foron mulleres. O cuestionario final quedou reducido a 18 ítems cun Alpha-Cronbach=0.89. A análise-factorial-exploratorio-varimax identificaron tres factores (Relación-Trato, Recepción-Citas e Accesibilidade) que explican o 52.3% da variabilidade. A puntuación media obtida no cuestionario foi de 72.65, IC:95% (71,6-73,6). O punto de corte entre satisfeitos e insatisfeitos situouse en 65 puntos. Os ítems que mellor predicen a satisfacción na consulta son: o relacionado coa solución de problemas (ítem nº3), coa amabilidade (ítem nº9), co interés pola opinión do paciente (ítem nº 12); e fóra da consulta os items nº 16 e 18, que fan referencia ao trato recibido por teléfono ou en recepción. Conclusións. Para mellorar o grao de satisfacción é preciso: 1. potenciar os aspectos relacionados co trato-persoal e a relación sanitario-paciente. 2. implementar medidas para detectar e correxi-las deficiencias dos servicios de recepción-cita previa