La Hipertensió arterial a la pràcticaoptimització de la mesura de la pressió arterial i de l'avaluació de l'afectació dels òrgans diana

  1. Coll de Tuero, Gabriel
Dirixida por:
  1. Marc Sáez Zafra Director

Universidade de defensa: Universitat de Girona

Fecha de defensa: 15 de marzo de 2010

Tribunal:
  1. Alexandre Roca Cusachs Coll Presidente/a
  2. Rafael Ramos Blanes Secretario/a
  3. Antoni Dalfó Baqué Vogal
  4. Joan Bayó Llibre Vogal
  5. Antonio Pose Reino Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 292037 DIALNET

Resumo

Objectius: a) avaluar la utilitat de la mesura de la pressió arterial a la consulta pel diplomat d'infermeria; b) establir quin és el punt de tall pel valor normal de l'automesura de la pressió arterial al domicili del propi malalt; c) determinar si l'exploració del fons d'ull als malalts hipertensos permet una millor estratificació del risc cardiovascular. Resultats: a) primer objectiu: els valors de la PAC de la infermera són molt similars a l'AMPA i les decisions s'han de prendre en funció d'aquesta mesura. b) segon objectiu: el risc de presentar alguna AOD en els hipertensos recent diagnosticats amb hipertensió clínica aïllada passa de forma progressiva d'una OR de 2.5 per un punt de tall de <125/80 mmHg a una OR de 4.0 pel punt de tall <135/85 mmHg. c) tercer objectiu: un nombre significatiu de pacients canvien de grup de risc quan es consideren els resultats de l'exploració del fons d'ull.