Tribunais de teses (1)

  1. Vogal do tribunal

    Reaccions intramolecualrs de radicals 2-indolilacil: aplicació a la síntesi de compostos indòlics 2006

    Universitat de Barcelona

    Ferrando Ruana, Francesc